Skip to Content

15 lokale besturen behalen de 10 mondiale uitdagingen van de Provincie

Maar liefst 17 Oost-Vlaamse steden en gemeenten hebben deelgenomen aan de mondiale uitdagingen die de Provincie hen had voorgelegd. Na een jaar hebben 15 lokale besturen de 10 uitdagingen tot een goed einde gebracht. De Provincie zette de 15 gemeenten in de bloemetjes. Elk deelnemend lokaal bestuur kreeg een certificaat van deelname. De 15 winnende gemeenten kregen een bijhorende speciale vermelding.

Twee lokale besturen hebben wat pech gehad bij de organisatie van hun uitdagingen door corona, maar wagen in 2022 opnieuw hun kans!

"De campagne had als doel om gemeenten aan te zetten lokaal mondiaal beleid op de agenda te zetten. De gemeenten engageerden zich om 10 doelen te behalen. De deelnemers hebben de uitdagingen op een leuke en originele manier volbracht. De activiteiten bereikten ook een heel uiteenlopend doelpubliek: van kleuters over de burger tot lokale boeren en handelaars. Mondiale thema’s kunnen namelijk iedereen aanspreken. De thema’s die aan bod kwamen, waren ook heel breed: de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, korte keten en fair trade, wereldburgerschap, … "

Gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Mondiale solidariteit

Originele uitdagingen en publiek

15 deelnemende lokale besturen en 10 uitdagingen. Dat wil zeggen dat er 150 acties en activiteiten werden ingediend. De deelnemers gingen op zoek naar originele en uitdagende activiteiten voor hun gemeente: ze bereikten nieuwe doelgroepen, gingen nieuwe partnerschappen aan en versterkten de samenwerking onder collega’s van verschillende diensten.

De 10 uitdagingen die de gemeenten moesten volbrengen zijn:

  1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema;
  2. Organiseer in het lokale cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap;
  3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap;*
  4. De basisscholen in de gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een mondiaal thema;
  5. Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infoblad rond mondiale thema’s;
  6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente;
  7. Organiseer een faire markt met sensibiliserend luik;
  8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij de bevolking te stimuleren;
  9. Zorg dat minstens één extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het gemeentebestuur;
  10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten.

Tweede editie campagne – Opnieuw acht deelnemers

Naar aanleiding van de positieve reacties van de deelnemers van de 1ste editie én omdat andere lokale besturen ook graag hun kans willen wagen, organiseert de Provincie in 2022 opnieuw de campagne ’10 mondiale uitdagingen’. Dezelfde uitdagingen, dezelfde spelregels en dezelfde prijs. Voor deze editie van de campagne tekenden opnieuw acht lokale besturen de engagementsverklaring.

De deelnemende gemeenten krijgen de tijd tot en met 31 december 2022 om de uitdagingen te realiseren. Wanneer ze geslaagd zijn in hun opdracht ontvangen de gemeenten een korting van 1 000 EUR op trajecten aangeboden in het kader van het Omgevingscontract. Dat is een contract dat alle Oost-Vlaamse gemeenten afsloten met de Provincie. Via het Omgevingscontract kunnen gemeenten intekenen op een breed aanbod van diensten en projecten in het kader van milieu, omgeving, klimaat, natuur, mobiliteit, landbouw, economie, …

Op de website van de Provincie is alle informatie over de campagne en de voorwaarden te vinden.

* Wereldburgerschap is de levenshouding van iemand die zich betrokken voelt bij de wereld om zich heen – ook over de grenzen van het eigen land. De wereldburger handelt in overeenstemming met die betrokkenheid.

Contacteer ons
Leentje Grillaert gedeputeerde voor mondiaal beleid
Team Mondiale Solidariteit
Leentje Grillaert gedeputeerde voor mondiaal beleid
Team Mondiale Solidariteit
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 564 209 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor onder meer economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen, mobiliteit en integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 2023Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt Moens

 


Copyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Charles De Kerchovelaan 189
9000 Gent