Skip to Content

13 windturbines in het windlandschap Eeklo-Maldegem zonder enig beroep vergund

Aanpak Provincie werpt zijn vruchten af!

Er valt veel wind te oogsten in het noorden van het Meetjesland. In een regio waar al 15 windturbines staan, zijn er nu 13 bijkomende, zonder enig beroep, volledig vergund en klaar om gebouwd te worden. 

Windlandschap Eeklo-Maldegem

De streek telde vroeger wel meer dan 800 houten molens. Dat aantal is sterk teruggelopen maar in de plaats daarvan verschenen in Eeklo en Maldegem reeds 15 moderne windturbines die ons van groene elektriciteit voorzien. Het gebied is gegeerd bij de huidige windontwikkelaars, getuige daarvan de vele verspreide aanvragen een aantal jaren geleden. Niet verrassend, we zitten immers volop in een energietransitie naar decentrale, en hernieuwbare, duurzame energie waarin windturbines een hoofdrol spelen. Het zijn echter wel één van de meest zichtbare hernieuwbare energiebronnen uit het gamma. Door hun steeds toenemende omvang is hun aanwezigheid in de omgeving waarin ze draaien onmiskenbaar en ver waarneembaar. Ze produceren niet alleen de zo gegeerde groene stroom maar ook geluid. En slagschaduw. En talloze actiecomités.

Vandaar dat de Provincie aan de slag ging met wind: door ze op een weldoordachte manier een plaats te geven in het landschap, door er intensief over te communiceren en door betrokkenheid te creëren van de omwonenden en lokale besturen. Als eerste aan de beurt, het windlandschap Eeklo-Maldegem-Kaprijke. En de inspanningen hebben vruchten afgeworpen! In een regio waar al 15 windturbines staan, zijn er nu 13 bijkomende, zonder enig beroep, volledig vergund, klaar om gebouwd te worden.

Gedeputeerde Martine Verhoeve, bevoegd voor ruimtelijke planning:

“De vlotte vergunning van 13 windturbines in het windlandschap van Eeklo-Maldegem is een weinig gezien succes in Vlaanderen! Gesteund door dit resultaat zet de Provincie Oost-Vlaanderen haar windbeleid met volle wind in de zeilen verder! Zo werken we verder aan het engagement dat we gegeven hebben aan ministers Tommelein en Schauvliege inzake Windkracht 2020.” 

 

Aanpak Provinciebestuur Oost-Vlaanderen

De Provincie Oost-Vlaanderen is ervan overtuigd: windmolens moeten er komen. Maar dat lukt enkel als ze gebouwd worden op weloverwogen plaatsen in het landschap. Ook het lokaal draagvlak is cruciaal als men de windturbines écht gerealiseerd wil zien. De Provincie verankerde dan ook de betrokkenheid van de burgers, bedrijven en lokale besturen bij de windturbineprojecten in haar windbeleid. Bij windturbineprojecten moet er 20% participatie zijn evenals een omgevingsfonds. Een windlandschap waar dat allemaal is toegepast, is dat van Eeklo-Maldegem.

De aanpak van de Provincie Oost-Vlaanderen toont dat het mógelijk in het sterk verstedelijkt en verlinte Vlaanderen, heuse windlandschappen te creëren. Mét een maximum aan draagvlak. Meer nog, in Eeklo-Maldegem werden de windturbines, een katalysator van een heus Hernieuwbare Energielandschap! Getuige daarvan de uitbouw van een groot warmtenetwerk, kleinschalige houtige biomassaprojecten die op stapel staan, burgercoöperatieven die ontstaan en actief zijn, de acties in kader van het Burgemeestersconvenant…

Beroepen

Tegen 6 van de 19 windturbines werden wel beroepen ingesteld, zowel tegen de milieuvergunningen als tegen de stedenbouwkundige vergunningen. Het gaat specifiek over het project van 3 windturbines ten noorden van de N49 in Eeklo aan de Boterhoek-Maroyendam en het project van 3 windturbines op grondgebied Kaprijke.

En nu?

Voor de 13 vergunde windturbines zullen de projectontwikkelaars nu volop aan de slag gaan om met de bouw te kunnen starten. Wat betreft de 6 windturbines waartegen beroep is aangetekend, is het nu aan minister Schauvliege om de milieuvergunningen en aan de Raad voor Vergunningsbetwisting om de stedenbouwkundige vergunningen in beroep te beoordelen.  De Provincie Oost-Vlaanderen blijft onverminderd de volledige realisatie van de concentratiezone ondersteunen alsook de uitwerking van het omgevingsfonds en de participatie.

Meer informatie?

Het ‘Provinciaal beleidskader voor windturbines – addendum PRS (2009)’ is hier te raadplegen.           

 

 

Contacteer ons
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Moira Callens Oost-Vlaanderen Energielandschap , Provincie Oost-Vlaanderen
Martine Verhoeve Gedeputeerde voor ruimtelijke planning, Provincie Oost-Vlaanderen
Moira Callens Oost-Vlaanderen Energielandschap , Provincie Oost-Vlaanderen
Over Provincie Oost-Vlaanderen

1 535 686 inwoners*, 2 982 km² en 60 gemeenten: dat is de Provincie Oost-Vlaanderen. Een regio waar het goed leven, wonen en werken is.

De Provincie heeft een eigen bestuur. De provincieraad maakt het beleid. De deputatie voert het uit. Daarvoor kunnen de gedeputeerden rekenen op de provinciegriffier en een duizendtal medewerkers. De gouverneur zit de deputatie voor en behartigt de federale en Vlaamse belangen in de provincie.

De Provincie is bevoegd voor o.a. economie, landbouw, mondiale solidariteit, wonen, erfgoed, recreatie, milieu, toerisme, onderwijs, ruimtelijke planning, stedenbouw, mobiliteit, integraal waterbeleid. In al die sectoren speelt de Provincie een rol als partner, initiatiefnemer of intermediair. Altijd strevend naar innovatie en verbetering van levenskwaliteit via de speerpunten ‘kennis werkt’ en ‘maak het mee'.

*Rijksregister 1 maart 2021Gedeputeerde bevoegd voor communicatie: Kurt MoensCopyright foto's: 

- geen vermelding van copyright: foto's zijn vrij te gebruiken door pers, andere gebruikers vermelden copyright Provincie Oost-Vlaanderen

- expliciete vermelding copyright bij foto: copyright moet overgenomen worden door pers en andere gebruikers

Provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 Gent